Pirkimo taisyklės

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – Virginija Kazlauskaitė, individualios veiklos kodas Nr. 935791 kurios prekės ir paslaugos
yra parduodamos svetainėje www.marketiste.lt  ir kuri yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo
vykdymą.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas
teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje www.marketiste.lt.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui
www.marketiste.lt svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje www.marketite.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama
jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.6. Svetainė – internetinė svetainė www.marketiste.lt
1.7. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo įsigytus
nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių
paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.8. Mokymai – Paskaita, seminaras ar mokymų kursas, kurį įsigyja Pirkėjas ir kuris vyksta gyvai ir/arba
tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo
užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su Pirkimo-
Pardavimo taisyklėmis ir, kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas
teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų
įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu –
pardavimu svetainėje susijusios sąlygos.
2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas nesutinka ir neįsipareigoja laikytis Taisyklių.
2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje.
Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo
asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos
Privatumo politikos.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu,
visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako
pats Pirkėjas.
PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas mokymų  svetainėje,  sistemoje pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie
Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia užsakymą,
laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo –
pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo
nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta
tvarka.
PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo
politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių
Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių,
Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui
keliamas pareigas.
APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Prekių ir paslaugų kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį
PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele, mokėjimo pavedimu arba elektronine bankininkyste.
6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

6.4. Užsisakius PRENUMERATĄ, pinigai apmokėjimas galima tik kreditine kortele. Apmokėjimas vykdomas pakartotinai kiekvieną mėnesį iki to laiko, kol Pirkėjas pats sustabdo prenumeratą.

PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai Svetainėje ir visa jų medžiaga tampa prieinama  Pirkėjui, Paslaugos
teikėjo nurodytoje Paskyroje. Pirkėjas gavęs informacinį laišką, gali prisijungti, nurodytoje svetainėje, kai
Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi
medžiaga yra prieinama Mokymų svetainėje ribotą laiką, kol Paslaugos teikėjas neištrina  arba ji nėra
panaikinama pasibaigus laikui. Mokymų galiojimo laiką nustato Pardavėjas.
7.2. Prisijungimo informaciją prie Mokymų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą.

PRENUMERATA

8.1 Prenumeratorius (asmuo užsakantis svetainėje paslaugą) gali užsakyti neribotam laikui produktą.

8.2 Prenumeratos produktas – tai kasmėnesinis marketingo kalendorius su trumpais video mokymais, kurį kiekvieno mėnesio 25 – 30 dienomis Pirkėjas gauna nurodytu el. paštu, kol neatšaukia prenumeratos.

8.3. Atšaukti šią paslaugą Pirkėjas gali tokia tvarka: Pirkėjui užsakius šią paslaugą, jis Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu gauną nuorodą prisijungti prie įsigytų paslaugų. Paspaudęs šią nuorodą, gali keisti užsakymo statusą, t.y., sustabdyti paslaugos teikimą. Pirkėjui atšaukus prenumeratą, jos teikimas nutraukiamas nuo kito mėnesio..

8.4. Po atšaukimo Prenumerata sustabdoma tuojau pat, tačiau einamąjį mėnesį Pirkėjas dar gauna planą. Nuo sekančio mėnesio Pirkėjui komunikacijos kalendorius nepristatomas.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.
9.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
9.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas
neįvykusiu.
9.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per
nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama
visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis bei prisijungimai prie Mokymų
svetainės.
9.4. Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad įsigytų mokymų turinys
neatitiko skelbiamos informacijos.  Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad
jo įsigytų mokymų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos mokymų
apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.
9.5. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.
ATSAKOMYBĖ
10.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Mokymų Svetaine. Autorinės mokymų
medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti
veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
10.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokymų Svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui.
Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio)
saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,
neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir
Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais.
Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais, Pardavėjas
neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Uždaryti